INTEGROVANÝ MANAGEMENT INOVACÍ

Letní semestr 2007/8ČASOVÝ ROZVRH KURSU

týden datum Přednáška čtvrtek 13:55 - 15:35, HJ308 Seminář, cvičení - 15:45 -16:30, HJ308
1 14.2. Úvod, základní koncepty - ppt, pdf Požadavky, témata semestrálních prací
2 21.2. Zdroje inovačních impulsů, modely inovací, inovace a duševní vlastnictví - ppt, pdf, referát Příklady inovací, disruptivní a otevřené inovace
3

28.2.

Hodnocení inovačního potenciálu firmy, inovace v ČR a v EU, EIS 2006

metodika (dotazník, manuál, Excel)

4  6.3. Strukturování inovačního procesu (doc, ppt), Management inovací - kap.6, obrázky Příklady inovací - Technology Pioneers 2007
5 18.3. Tvořivost - základy a techniky Řešení problémů - cvičení

Podpora rozhodování - příklady

6 19.3. Práce v týmu, řešení konfliktů - ppt, 7cb.pdf Týmové role, styly řešení konfliktů (domaci_uloha)
7 27.3. Techniky managementu inovací, INNOMAT (CD-ROM ve studovně) Prezentace semestrálních prací
8 3.4. Inovační systém ve firmě a jeho implementace. Inovační kultura,  inovační programy a vzdělávání - viz Hledání inovačních příležitostí (v seznamu literatury), kap. 2, 12,13,14 Prezentace semestrálních prací
9 10.4. Shrnutí, diskuse k problematice inovací, hodnocení, závěr Prezentace semestrálních prací
10 17.4. Závěrečný test  

Pozn. Soubory *.pdf obsahují obrazy prezentaci vhodné k tisku (6 snímků na stránku) nebo dokumenty ve formátu pdf. Takto vytištěné prezentace  a další dokumenty jsou též k dispozici ve studovně (krabice vlevo od kopírky), kde si je lze vypůjčit, přečíst či okopírovat a vrátit na původní místo.

Soubor DomaciUloha.xls (lekce 6) obsahuje materiály ke cvičením, které posluchači zpracují samostatně.

Soubor PrikladyExcel.zip (lekce 5) obsahuje příklady aplikací pro podporu rozhodování

Kurs je povinně volitelný pro studenty posledního ročníku studijního oboru Podniková ekonomika a management, studijní zaměření Management podniku, kterým končí letní semestr 21.4.2006.

Požadavky na zápočet:

Vyučující: Ing. Jiří Vacek, HJ211, tel. 377633204, mobil 724003943, e-mail: vacekj@kip.zcu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 11:00, HJ211 nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)

Základní literatura:

Doporučená literatura

Příklady inovací, případové studie


Semestrální práce - obecné zásady

Studenti vytvoří pracovní skupiny (3-5 členů), které zpracují zvolené téma. Možné rozdělení rolí - např. koordinátor, mluvčí, "počítačník", nebo profesní - teoretik, konstruktér, ekonom apod. Skupina může navrhnout svého konsultanta. Práci skupina zpracuje na počítači a po protivirové kontrole zašle jako přílohu e-mailu na adresu vacekj@kip.zcu.cz

Téma práce, složení skupiny a termín prezentace studenti předloží (písemně nebo e-mailem) do 14.3.2006. Uveďte koordinátora skupiny. Každá skupina připraví prezentaci (v rozsahu cca 20 minut) pro posluchače kursu. Presentace proběhnou v závěru kursu. Doporučujeme připravit prezentaci na počítači (PowerPoint, www-stránky apod.), při prezentaci lze využít PC a datový projektor.

Struktura semestrální práce

Rozsah práce: 15-20 stran


Doporučená témata semestrálních prací

A. Zpracování dotazníku pro hodnocení inovačního potenciálu firmy, v němž student/ka zpracovává diplomovou práci - do 21.3., 29.3. a 12.4. prezentace a diskuse k výsledkům

B. Inovace výrobků (domácí spotřebiče, dopravní prostředky, energetika, informační a komunikační technologie, ...)  a jejich dopady (cena, spotřeba energie, náklady, optimalizace, ekologičnost)

 1. Vařič (elektrický, plynový), kávovar a rychlovarná konvice
 2. Ohřívače vody - Centrální a lokální - průtokové, akumulační; elektrické, plynové
 3. Chladničky a mrazničky - kondenzační, kompresorové, média
 4. Osvětlení - žárovky, výbojky; spotřeba, životnost
 5. Vytápění - lokální vs. centralizované, druh paliva, regulace, izolace; tepelná čerpadla
 6. Pračka - tepelná bilance, srovnání různých typů; byt vs. prádelna
 7. Nové koncepce automobilů - hybridní pohony
 8. Alternativní energetické zdroje (Slunce, vítr, palivové články, ...)

C. Inovace systémů (doprava, zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání) a jejich dopady

 1. Osobní vs. hromadná doprava ve městě - náklady, časy, výhody a nevýhody, ekologické vlivy
 2. Osobní vs. hromadná doprava meziměstská - automobil, vlak, autobus; náklady, časy, výhody a nevýhody, ekologické vlivy
 3. Inovace v dopravě - nové dopravní systémy, kombinované dopravní systémy, ...
 4. Zdravotnictví jako systém, možnosti inovací
 5. Demografické trendy a sociální systém - analýza přístupů
 6. Inovace ve vzdělávání - celoživotní vzdělávání, e-learning

D. Inovace procesů

 1. Případová studie inovace firemních procesů
E. Inovace v malých a středních podnicích (MSP)
 1. Inovační potenciál MSP - srovnání inovačního potenciálu v rámci skupiny, identifikace a analýza rozdílů v hodnocení jednotlivých firem.
 2. Zavádění systému práce s inovacemi v MSP

F. Inovace používající informačních a telekomunikačních technologií

 1. Použití počítačů pro komunikaci při společné práci na projektech
 2. Hypertextové technologie - encyklopedie, slovníky, ....
 3. Multimediální aplikace, virtuální realita
 4. Podpora práce zdravotně znevýhodněných lidí
 5. Zdokonalení postupů v medicíně
 6. Použití expertních systémů v různých oborech
 7. Počítačová podpora technické nebo obchodní činnosti

G. Vlastní téma


Kombinované studium

Prostudujte prezentace a literaturu uvedenou v tabulce Časový rozvrh kursu  a v odstavci Základní literatura. Jako doplňující zdroj a pro seznámení s anglickou terminologií použijte souhrnnou prezentaci.

Ke konzultacím můžete využít e-mail, pište na adresu vacekj@kip.zcu.cz.

Přeji mnoho úspěchů ve studiu.

Korespondenční dávky

Pro dávku n (n=1,2,3,4) si vyberte jedno téma z okruhu n (okruhy témat jsou uvedeny dále v této kapitole) a zpracujete je ve formě krátkého eseje. Uveďte použité zdroje informací. Můžete navrhnout zpracování jiných otázek, které se vztahují k vaší práci a k obsahu kurzu, takové otázky však musí před jejich zpracováním schválit tutor.

Témata korespondenčních dávek navazují na látku probíranou ve skriptech, ale většinou vyžadují vyhledání a zpracování dodatečných informací. Budete-li při tom potřebovat pomoc, můžete si vyžádat konzultaci tutora.
Při zpracování některých témat můžete využít svých zkušeností ze zaměstnání (i studia) nebo se naopak můžete pokusit aplikovat nově získané poznatky ve vaší práci. Můžete též využít konzultací s vašimi spolupracovníky nebo kolegy ve studiu.
I když korespondenční dávky mohou mít charakter rešerše prostudovaných materiálů a nemusí být originálním příspěvkem autora, mělo by být součástí každé dávky alespoň krátké shrnutí názoru autora na zpracovávanou problematiku (může jít i o kritický názor). Prosím, vždy uvádějte použité zdroje informací.

Celkový rozsah dávek by měl být alespoň 10 stran (včetně tabulek a obrázků). Dávky můžete odevzdat na CECEV buď po jedné nebo v libovolné kombinaci, nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu vacekj@kip.zcu.cz  Doporučujeme využít e-mailu.

Ke každé dávce připojte průvodku, v níž vyplníte příslušná pole. Průvodku získáte na CECEV nebo můžete stáhnout. Pokud posíláte dávku e-mailem, můžete průvodku zkopírovat z www stránky, vyplnit a připojit v elektronické podobě. Dávky, ani průvodku v tomto případě nemusíte tisknout. Tutor zajistí odeslání průvodky na CECEV.
Po kontrole dávky dostanete sdělení o splnění či nesplnění úkolu a připomínky tutora. Pokud jste v průvodce uvedli e-mailovou adresu nebo zaslali dávku e-mailem, dostanete odpověď tutora na vaši e-mailovou adresu. Pokud dávka nebyla uznána, řiďte se pokyny tutora a dávku přepracujte.
Po odevzdání a uznání všech dávek tutor zapíše zápočet do zápočtového archu a systému studijní agendy. Vzhledem k tomu, že pro distanční studenty je někdy komplikovaný zápis zápočtu do indexu, doporučuji, abychom se na způsobu zápisu zápočtu do indexu dohodli telefonicky nebo e-mailem.

Pro získání vašeho názoru na obsah a formu kursu slouží dotazník. Jeho vyplnění není povinné, budu však rád, když ho vyplníte a připojíte ke korespondenčním dávkám (nebo zašlete samostatně), vaše názory pro mě představují cennou zpětnou vazbu a doufám, že pomohou ke zlepšení kursu. Názory vyjádřené v tomto dotazníku budou považovány za důvěrné a v žádném případě neovlivní hodnocení dávek a udělení zápočtu, nemusíte se bát vyjádřit i kritické názory. Za zaslané hodnocení předem děkuji.

Doporučená témata korespondenčních dávek:

 1. Porovnání různých typů technologií, domácích spotřebičů nebo dopravních prostředků s důrazem na inovace a jejich dopady (cena, spotřeba energie, náklady, optimalizace, ekologičnost, vyšší užitná hodnota produktu, zvýšení efektivity procesů, zkrácení průběžných dob)
  • Technologie používané ve firmě, ve které pracujete (výrobní zařízení, informační a komunikační technologie a systémy apod.)
  • Domácí spotřebiče:
   • Osvětlení - žárovky, výbojky; spotřeba, životnost
   • Vytápění - lokální vs. centralizované, druh paliva, regulace, izolace; netradiční vytápění – tepelná čerpadla
   • Pračka - tepelná bilance, srovnání různých typů; byt vs. prádelna
  • Osobní vs. hromadná doprava ve městě - náklady, časy, výhody a nevýhody, ekologické vlivy
  • Osobní vs. hromadná doprava meziměstská - automobil, vlak, autobus; náklady, časy, výhody a nevýhody, ekologické vlivy
 2. Hodnocení inovační výkonnosti organizace: Použijte metodiky uvedené v dokumentech Mapa připravenosti firmy k inovacím a Dotazník pro hodnocení firem a metodika jeho vyhodnocení (viz seznam literatury) k vyhodnocení organizace, ve které pracujete. Uveďte problémy, se kterými jste se při zpracování dotazníku setkali.
 3. Popište vybranou inovační techniku nebo techniku podpory kreativity. Pokud možno vyberte techniku, která se používá ve vaší organizaci, uveďte své vlastní zkušenosti.
 4. Jaké znáte a používáte techniky rozhodování, řešení konfliktů a práce v týmu? Porovnejte teorii s praxí ve vaší organizaci.

Doporučujeme volit zaměření dávek podle vašeho zaměstnání nebo podle připravovaného tématu diplomové práce, abyste mohli zpracované materiály v DP použít.


Doporučení ke způsobu zpracování:

Formální: Věcné:

Uveďte seznam použité literatury. Obvykle se používá číslovaných nebo podobně značených odkazů v textu, na konci práce pak následuje seznam literatury. Někdy se název zvýrazňuje kurzívou nebo podtržením.

Doporučený způsob citací:

Knihy: AUTOR (u sborníku editor), název, (str.), vydavatel, rok vydání
LOVELOCK J: GAIA - živoucí planeta, Mladá fronta, Praha, 1994
Naše společná budoucnost, ed. G.H.Brundtlandová, Academia, Praha, 1991
Časopisy: AUTOR , název článku, název časopisu, str., vol/no, rok
HOLTON G: Věda a antivěda, Československý časopis pro fyziku, č. 5/6, 1996
Internet: (AUTOR , název) URL http://www.physics.udel.edu/~watson/scen102/quotes.html (datum)

 
Správce stránky: Jiří Vacek

Datum poslední změny: 8.1.2008