zpětdálkapitolakurskatedra

ÚVOD

Cílem kursu "Integrovaný management inovací" (IMI) je seznámit studenty se základy inovačních procesů a se základy metod podpory inovačního procesu z hlediska inovátora (ne poradce - administrátora inovací). Proto je poměrně velký důraz kladen na metody podpory kreativity, práce ve skupinách, řešení konfliktů, a procesy rozhodování.

Kurs IMI je jedním z úvodních modulů certifikátového programu PRISMA (PRojekty, Inovace, Strategie, MAnagement), který KIP nabízí studentům všech specializací technických fakult a ekonomické fakulty.

Na konci každé kapitoly je uvedena literatura, kterou autoři při zpracování kapitoly použili, případně odkazy na rozšiřující literaturu.

Od posluchačů se nevyžadují žádné speciální předběžné znalosti. Pro plné pochopení kapitol Kompromisy a Rozhodování jsou nutné základní znalosti lineárního programování a teorie pravděpodobnosti.

Semestrální práce, kterou studenti zpracovávají v malých skupinách, jsou zaměřeny na rozbor určité inovace (buď historické nebo vlastní), zhodnocení jejího dopadu a návrh dalšího možného využití. Součástí práce je zhodnocení práce ve skupině (vztahy, přednosti a problémy skupinové práce, jak se projevily při práci na projektu).

Okruhy problémů, kterými se zabýváme v jednotlivých kapitolách, jsou ve větší šíři probírány v následujících souvisejících kursech:

Přivítáme připomínky všech studentů i ostatních čtenářů studijních textů k jejich obsahu i způsobu zpracování, podněty k modifikaci obsahu i rozsahu kursu.

Připomínky a podněty můžete zasílat na adresu vacekj@kip.zcu.cz

Na www stránkách jsou používány následující navigační symboly:
 
 

zpět přechod na předchozí kapitolu, podkapitolu
dál přechod na předchozí kapitolu, podkapitolu
kapitola skok na začátek kapitoly
kurs skok na obsah kursu
katedra skok na úvodní stránku katedry

Vytvoření www verze kurzu bylo podpořeno grantem FRVŠ č.519/2000, "Inovace tvorby učebních textů a jejich šíření
v počítačové síti".

A nyní už můžete začít studovat - podívejte se na obsah.
 
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 19.1.2001