PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

Překlad: Jiří Vacek, Plzeň 1995


OBSAH
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY
PRODUKČNÍ SYSTÉMY - přehled
ŘÍZENÍ VÝROBY - přehled
PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ A OPERAČNÍ VÝZKUM - přehled
SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ - přehled
ERGONOMIE A INŽENÝRSTVÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - přehled
VÝZKUM A VÝVOJ - přehled

PRODUKČNÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ ÚVAHY
Základní principy
Typy produkčních systémů
Důležité úvahy
HROMADNÁ VÝROBA
Průmyslová revoluce a počáteční rozvoj
Průkopníci metod hromadné výroby
Průkopníci výroby
Souhrn konceptů hromadné výroby
Hromadná výroba automobilů
Příklady hromadné produkce v nevýrobním sektoru
Hromadná výroba a společnost
Ekonomické důsledky

ŘÍZENÍ VÝROBY

"Pět M"
PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
VÝZNAM MODELŮ A METOD

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ A OPERAČNÍ VÝZKUM

INŽENÝRSTVÍ A VĚDA JAKO PODPORA MANAGEMENTU
VÝVOJ PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
VĚDECKÁ METODA A OPERAČNÍ VÝZKUM
Základní aspekty
Historie
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
Systémová orientace
Interdisciplinární tým
Metodologie
FÁZE OPERAČNÍHO VÝZKUMU
Formulace problému
Konstrukce modelu
Odvozování řešení z modelů
Implementace a kontrola řešení
POČÍTAČE A OPERAČNÍ VÝZKUM
Simulace
Analýza a podpora rozhodování
Nové programové nástroje pro podporu rozhodování
PŘÍKLADY MODELŮ A APLIKACÍ OPERAČNÍHO VÝZKUMU.
Přidělení zdrojů
Lineární programování
Řízení zásob
Japonské přístupy
Náhrada a údržba
Hromadná obsluha
Řazení výrobních operací
Funkce růstu výroby
Směrování v sítích
Soutěživé úlohy
Vyhledávací úlohy
HRANICE OPERAČNÍHO VÝZKUMU
Strategické problémy
Projektování systémů
Problém plánování
Typy organizací

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ

VÝVOJ SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
Matematické modelování
Operační výzkum a systémové inženýrství
Komunikace a elektronika
Počítače a systémové inženýrství
METODY, NÁSTROJE A POSTUPY SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
Definice cílů
Příklad vývoje
Orientace na uživatele
Nástroje
APLIKACE SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
Vývoj radikálně nových systémů
Dlouhodobý vývoj systému
Použití pro řešení problémů státní správy a sociálních problémů

ERGONOMIE A INŽENÝRSTVÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

PŘÍSTUP ERGONOMIE K PROJEKTOVANÍ
Model člověk - stroj
Lidský faktor ve velkých systémech
APLIKACE ERGONOMIE
Tlačítkový telefon
Kosmický skafandr
Klávesnice psacího stroje
Sociální problémy

VÝZKUM A VÝVOJ

ÚVOD A DEFINICE
HISTORIE A VÝZNAM
TYPY LABORATOŘÍ
Firemní laboratoře
Vládní laboratoře
Nezávislé laboratoře
Výzkumná sdružení
Univerzitní laboratoře
ÚLOHA VLÁDY
ŘÍZENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A METODY PLÁNOVÁNÍ.
Hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků
PERT a CPM

Průmyslové inženýrství a řízení výroby

Cílem, a do značné míry úspěchem, moderního průmyslu je produkce velkých množství dobře zkonstruovaných, efektivních výrobků za ceny dostupné co největšímu počtu spotřebitelů. Tato schopnost má původ v průmyslové revoluci v Anglii 18. století. Toto období lze charakterizovat několika důležitými vynálezy a rychlým zavedením strojů v textilním průmyslu, což přispělo k významnému růstu obchodu a zisků v Anglii. Na začátku 19. století se to, čemu se začalo říkat "tovární systém", začalo šířit, nejprve do Spojených států, kde se tento systém rychle ujal, a pak pomaleji do zbytku západní Evropy a posléze do celého světa.

Rozvoj průmyslové výroby ve velkém se zakládal na mnoha společenských zdrojích: vědě, inženýrství, financích, zákonech a politice. Tento článek se zabývá aplikacemi vědeckých a inženýrských metod, vědeckého výzkumu a koncepcí a metod managementu k problémům průmyslové výroby.

Průmyslovou výrobou nazýváme metody užívané v továrnách pro efektivní výrobu zboží. Dvěma důležitými aspekty průmyslové výroby je technologie výrobku, která se zabývá konstrukcí a charakteristikami samotného výrobku, a technologie procesu, která zahrnuje konstrukci, organizaci a provoz strojů a plánovací a řídící systémy užívané při výrobě zboží. Průmyslové inženýrství je oborem, který se rozvinul na základě studia metod používaných v obou těchto oblastech. Řízení výroby je oblastí, která se specializuje na management lidských, kapitálových a technických zdrojů používaných v průmyslové výrobě.

Výzkum a studie, které byly provedeny na úsvitu 20. století vedly k novým znalostem o průmyslové výrobě a k zavedení vědeckých metod do řízení práce. Oblast průmyslového inženýrství se výrazně rozšířila, když se zjistilo, že mocné metody a techniky objevené prvními průkopníky jsou použitelné nejen ve výrobních operacích, ale i v mnoha jiných provozních systémech. V následujících desetiletích celý obor výrazně změnily počítače, které umožnily další výrazný rozvoj systémů plánování a řízení a systémů zpracování velkého objemu informací. Stále výkonnější hardware a software rovněž umožnily budovat rozsáhlé, vysoce náročné modely a simulace, napomáhající pochopení složitých provozních systémů včetně interakce lidí, zařízení a informací uvnitř těchto systémů.

Souběžně s vývojem zdokonalených metod pro docílení efektivní výroby rostl zájem o zdraví, bezpečnost a pohodlí pracujících a o vlivy průmyslové výroby na životní prostředí. Tyto zájmy odstartovaly vývoj metod pro analýzu systémů nebo důležitých částí provozních systémů a vedly k významným pokrokům v takových oblastech jako je kontrola znečišťování a konstrukce zařízení minimalizujících zdravotní rizika pracujících.

Tento článek se zabývá několika stránkami průmyslového inženýrství a řízení výroby. Začíná přehledem průmyslové výroby nebo, obecněji, průmyslových systémů - systémů, na něž se soustřeďuje většina aplikací průmyslového inženýrství a řízení výroby. Jsou zde popsány obecné principy a požadavky, kterými se řídí rozvoj takových systémů, a stručná historie hromadné výroby, jevu, který může být popsán jako největší úspěch průmyslové výroby.

Rozbor řízení výroby zdůrazňuje aspekty, které jsou důležité skoro v každém prostředí - řízení lidských zdrojů, volba zařízení a technologií, řízení systémových toků, financování operací a kontrola využití kapitálu. Jsou probrány rovněž základní problémy plánování a kontroly.

Jsou popsány rovněž matematické a na využití počítačů založené metody a techniky, používané v oborech průmyslového inženýrství a řízení výroby. Tyto metody jsou založeny na vypracování rigorózních matematických modelů a postupů pro testování vhodnosti alternativních řešení, pro hledání cest zlepšení procesů a pro podporu porozumění složitým interakcím, které jsou charakteristické pro většinu výrobních systémů.

V tomto článku se hovoří i o systémovém inženýrství, které se soustřeďuje na aplikace širokého spektra konceptů a technik - z několika různých disciplín- k řešení komplexních inženýrských úloh. Klíčem k úspěšnému systémovému inženýrství je správná integrace technik, vypracování úplného popisu a porozumění problému, kterým se zabýváme.

V oddílu tohoto článku, který se týká ergonomie a inženýrství lidského faktoru, jsou probrány disciplíny zabývající se projekcí výrobků, procesů a zařízení, které mohou lidé pohodlně, bezpečně a efektivně využívat.

Velká část vědeckého výzkumu ve vyspělých zemích probíhá v průmyslových organizacích a firmách. Ve skutečnosti je v některých oborech, jako např. v technologii počítačů nebo elektronice, nutné, aby výrobce podporoval aktivní vědeckovýzkumné programy zaměřené na zdokonalení současných výrobků a výrobních metod a odkrývání plodných základů dalšího rozvoje. V prostředí konkurence v globálním měřítku se výzkum a vývoj stávají důležitou konkurenční zbraní; mnoho nezávislých výzkumných organizací i institucí financovaných vládou nebo universitami také přispívá k vývoji nových technologií, které přinášejí komerční výhody. Oddíl tohoto článku, zabývající se výzkumem a vývojem, popisuje historii průmyslového výzkumu a soustřeďuje se na řízení různých typů výzkumných a vývojových činností.