Kurs SVT - zimní semestr 2003/2004AKTUALITY 21.11.

27.11. SVT proběhne podle rozvrhu v učebně 401, prosím, připravte si prezentace.

10.12. budu v zahraničí na konferenci a SVT odpadne. Náhradní termín: 4.12. nebo 18.12. buďto společně se cvičením nebo v čase rozvrhovaném pro přednášku, tj. 15:45 - 16:30 v místnosti 401.

Všichni, kdo dosud neměli prezentaci: prosím, pošlete mailem na vacekj@kip.zcu.cz zprávu, kdy chcete prezentovat.

Kdo z vás už prezentaci měl a dosud neodevzdal semestrální práci, pošlete ji na tutéž adresu.

Děkuji. Jiří Vacek

 


 

 

Skripta:

Jiří Vacek, Jiří Skalický, Zdeněk Vostracký, Jaroslav Potměšil:  SPOLEČNOST, VĚDA A TECHNOLOGIE, ZČU, 1998

Studenti mají možnost stažení skript z Internetu (ve formátu zip - 1,2 MB, doc - 5 MB!!!) nebo zaslání e-mailem po vyžádání.


www stránky:

 • www verze skript - skripta přepracovaná do podoby www stránek.
 • vybrané texty a překlady - různé texty, které doplňují přednášky a mohly  by vás zaujmout nebo vám pomoci při výběru tématu a zpracování semestrální práce
 • www.kip.zcu.cz - www stránky Katedry informací a projektů
 • Jiří Vacek, Zdeněk Vostracký: SPOLEČNOST, VĚDA A TECHNOLOGIE - Vybrané texty
  Studenti mají možnost stažení textů z Internetu (ve formátu zip - 298 kB, doc - 1,2 MB) nebo zaslání e-mailem po vyžádání.


  Přednášky a cvičení, kombinované studium:

  A. FEK Plzeň:
   
   
  zimní semestr místnost den hodina
  přednášky HJ300 úterý 11:10 -11:55
  cvičení HJ300 úterý 12:05 -12:50

  B. FEK Cheb:
   
  zimní semestr místnost den hodina
  přednášky CDAUL čtvrtek 15:45 - 16:30
  cvičení 1 CD1 liché čtvrtky 12:05 - 13:45
  cvičení 2 CD1 sudé čtvrtky 13:55 - 15:35
  cvičení 3 CDSP liché čtvrtky 12:05 - 13:45
  cvičení 4 CDSP sudé čtvrtky 13:55 -15:35


  C.  Kombinované studium
   
  Pro studenty byla zpracována studijní příručka:

  Jiří Vacek: SPOLEČNOST, VĚDA A TECHNOLOGIE - Studijní průvodce pro distanční a kombinované studium
  Studenti mají možnost stažení z Internetu (ve formátu zip - 80 kB, doc - 350kB) nebo zaslání e-mailem po vyžádání. Jde zatím o předběžnou verzi, omlouvám se za případné nedostatky a předem děkuji za upozornění na chyby a náměty ke zlepšení této příručky.

  Témata společných konzultací:
   

  Téma Datum Kapitoly skript (části sylabu)
  I 3.10. Organizace kursu, podmínky udělení zápočtu; téma 1, 2
  II 31.10. téma 3, 4
  III 21.11. téma 5, 6
  IV 5.12. téma 7; závěr, hodnocení

  Individuální konzultace:

  Cheb - ve dnech společných konzultací nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)
  Plzeň - úterý 9:30 - 10:30, HJ212 nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)
  Prostřednictvím e-mail: kdykoliv, preferovaná forma konzultace

  Studenti distančního a externího studia zpracují 4 dávky, pro každou z nich si vyberou jedno z témat každého ze 4 okruhů I - IV uvedených dále (viz též skripta, str. 148-149). Celkový rozsah dávek by měl být zhruba 10 stran.

  Doporučuji zaslání dávek (pokud jsou zpracovány na počítači) a požadavků na konzultace na adresu vacekj@kip.zcu.cz. Průvodku můžete stáhnout zde, vyplnit a poslat na stejnou adresu společně s dávkami, její odeslání na studijní oddělení zajistím.


  Sylabus kursu (témata):

  1. Úvod: účel a cíl předmětu
  2. Základní pojmy

  Systematika lidského poznání: Vědecké obory, technika a technologie.
  Základní rysy vědy: vědecká metoda, ideály vědy
  Základní a aplikovaný výzkum. Vědecká logika.
  Standardní model vědecké metody, potřeba kontroly
  Vědecká integrita a etika, pravda a krása.
  Pozorování a experiment ve společenských vědách, věda a zdravý rozum.
  Technická tvorba a tvůrčí myšlení, technologický pokrok, technologická rizika.
  Čtyři vlny civilizace, společnost znalostí.

  3. Aplikace vědy a techniky
  GPS, telekomunikace, hyperauto, genové techniky, kryptografie
  Vliv společnosti na vědecký a technologický vývoj

  4. Informační společnost, Internet
  Informační společnost: Úskalí na cestě k informační společnosti.
  Informace jako produkční faktor, zdroje informací.
  Některé důsledky rozdílné úrovně ČR a EU pro ekonomiku a společnost.
  Úvod do problematiky Internetu: Historie a současnost Internetu.
  Komu patří Internet, kdo řídí Internet, připojování k Internetu.
  Komunikační služby Internetu (Elektronická pošta, World-Wide Web)
  Vyhledávání informací, Internet a trh, Intranet a extranet.

  5. Technické systémy.
  Teorie obecných a technických systémů: Základní pojmy teorie systémů
  Technické procesy.
  Technické systémy: Vlastnosti a znaky technických systémů,
  Struktury technických systémů, klasifikace technických systémů

  6. Výzkum a vývoj
  Úvod a definice, historie a význam
  Typy laboratoří
  Úloha vlády
  Řízení výzkumných a vývojových činností, řízení projektů a metody plánování

  7. Globální problémy
  Meze růstu, udržitelný rozvoj
  Energetika a ekonomický rozvoj
  Zdroje energie: fosilní, jaderné, alternativní


  Kurs má 2 kredity, 1+1 hodinu týdně, ukončen je zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a presentace semestrální práce.

  Semestrální práce vypracujte ve skupinách 3-5 studentů. Náměty a některé pokyny ke zpracování jsou uvedeny dále. Můžete navrhnout zpracování jiných témat, která se vztahují k vaší bakalářské nebo diplomové práci a k obsahu kurzu, takové téma však musí před zpracováním schválit vyučující.

  Součástí práce je dotazník, hodnotící práci ve skupině. Dotazník stáhněte zde, vyplňte a přiložte k semestrální práci.

  Každá skupina připraví prezentaci (20 minut) pro posluchače kursu. Presentace proběhnou v listopadu a v prosinci (viz časový rozvrh kursu). Při prezentaci je možno využít notebook a dataprojektor, doporučuji zpracování prezentace programem PowerPoint. Pokud to není možné, připravte si prezentaci ve formě slajdů v textovém editoru. Prezentace by měla být stručným shrnutím hlavních bodů práce, nikoliv předčítáním semestrální práce.

  Některá cvičení během října budou věnována práci s Internetem v počítačové učebně (úvod, vyhledávání informací, příprava vlastních stránek). Prosím, sdělte svůj zájem o tato cvičení, případně další témata, která by vás zajímala..

  Téma práce, složení skupiny a termín prezentace studenti předloží (písemně nebo e-mailem) do 25.10.2002. Uveďte vedoucího (koordinátora) skupiny.


  Vyučující:

  Ing Jiří Vacek, katedra managementu, inovací a projektů, HJ 212
  Konsultační hodiny: HJ 212, úterý  9:30 - 10:30 nebo po dohodě (telefon, e-mail)

  Tel. 377633204,k mobil 724003943
  e-mail: vacekj@kip.zcu.cz
  web:  http://www.kip.zcu.cz

  Na www stránkách budou zveřejňovány aktuální informace a doplňující materiály, proto doporučujeme si je občas prohlédnout.

  Pro usnadnění komunikace zašlete, prosím, prostřednictvím e-mailu  na výše uvedenou adresu zprávu (i prázdnou), jako předmět uveďte SVT Plzeň, SVT Cheb nebo SVT komb. Pokud chcete dostávat krátké, urgentní zprávy SMS na svůj mobil, sdělte číslo.


  Příklady témat semestrálních prací
  Dávky pro kombinované studium

  Okruh I

  1. Jak věda a technika ovlivnila (ovlivňuje) obor, v němž pracuji (ve kterém chci pracovat).
  2. Popište a zhodnoťte vývoj konkrétního zařízení (technologie) v určitém historickém období (počítač, psací stroj, telefon, fax, ...)
  3. Popište roli konkrétního jednotlivce (vědce, vynálezce) na rozvoj oboru. Pokuste se najít některé citáty z jeho prací, vztahující se k vědě a technice, a vysvětlete, proč vás zaujal a čím je pro autora charakteristický
  4. Jaké jsou rozdíly v metodologii přírodních a společenských věd? Jaká je role experimentu v těchto skupinách věd? Uveďte konkrétní příklad.
  5. Zhodnoťte úlohu individuální a skupinové práce, roli kreativity a motivace ve vědecké a technické práci. Ilustrujte na konkrétním příkladu.
  6. Sledujte přístup médií k určitému vědeckotechnickému problému, zhodnoťte roli médií v popularizaci vědy a techniky.
  7. Které předpovědi autorů science fiction se splnily? Které představy byly z dnešního hlediska chybné, které ještě čekají na realizaci, jaká je podle vašeho názoru šance na jejich realizaci a jaké důsledky to může přinést?
  8. Uveďte příklad nesprávného (neetického, mediálně neadekvátního) postupu ve vědě a technice a popište reakci vědecké a technické komunity (př. - studená fúze, klonování)
  Okruh II
  1. Jakou roli hrají informace v oboru, v němž pracuji (ve kterém chci pracovat)?
  2. Jaké zdroje informací využíváte? S jakými problémy se setkáváte a jak je řešíte? Pokuste se zhodnotit dostupnost a kvalitu informací, které potřebujete.
  3. Pokud máte přístup k Internetu, proveďte rešerši zdrojů týkajících se určitého tématu z vědy a techniky. Popište použité metody vyhledávání. Zhodnoťte relevanci a kvalitu zdrojů.
  4. Jaký prospěch podle vašeho názoru přinášejí manažerské informační systémy, systémy workflow, intranet a extranet podnikům a jiným organizacím (např. veřejnému sektoru). Jaké hlavní problémy brání jejich zavádění a efektivnímu využití?
  5. Rozeberte důsledky rozvoje teleworkingu, teleshopingu na život lidí.
  6. e-business, e-commerce ve světě a v ČR
  Okruh III
  1. Čím se liší řízení vědy a techniky od řízení jiných lidských činností? Jaké specifické rysy vědy a techniky ovlivňují metody řízení?
  2. Jaké prostředky pro podporu řízení vědy a techniky znáte a používáte? Porovnejte jejich možnosti, efektivnost, flexibilitu.
  3. Popište případ realizace určitého objevu nebo vynálezu v praxi. Jaké se vyskytly problémy, jaké způsoby jejich řešení byly použity? Jaký efekt zavedení nových postupů přineslo?
  4. Jaká je role vědců a techniků ve strategickém plánování a v řízení firem a jiných institucí? Myslíte si, že je dostatečná, nedostatečná nebo přiměřená? Jaké výhody a nevýhody přináší vědecký způsob myšlení v rozhodovacích a řídících funkcích?
  Okruh IV
  1. Jaký vliv má věda a technika na společnost (a naopak)? Uveďte konkrétní příklady.
  2. Rozeberte některý z globálních problémů, popište jeho vývoj v čase, zhodnoťte možné způsoby jeho řešení a důsledky odkladu řešení.
  3. Uveďte příklad modelu konkrétního systému, upozorněte na výhody a nevýhody modelu, zhodnoťte možná rizika vyplývající z použití modelu.
  4. Jaká je podle vašeho názoru role vzdělání? Jak plní tuto roli současné vzdělávací systémy? Jaké změny navrhujete?
  5. Jaké jsou výhody a nevýhody distančního vzdělávání a jakou roli v nich hraje (mohl, měl by hrát) Internet a další informační technologie?
  6. Jakou roli hraje energetika ve vytváření a v řešení globálních problémů? Jaký je váš názor na rozvoj energetiky a jaké energetické zdroje máme (v ČR, globálně) k dispozici? Porovnejte náklady, vlivy na životní prostředí apod.

  Doporučení ke způsobu zpracování:

  Práci zpracujte pokud možno na počítači, odevzdejte vytištěnou a v digitální formě (buďto na disketě nebo zašlete jako přílohu e-mailu). Dále jsou uvedeny některé pokyny, kterými byste se měli řídit:

  Formální:

  Věcné:

  Správce stránky: Jiří Vacek
  Datum poslední změny: 17.9.2003