zpětdálkapitolakurskatedra

2. ZÁKLADNÍ POJMY

2.1  SYSTEMATIKA LIDSKÉHO POZNÁNÍ
2.1.1  Vědecké obory
2.1.2  Technika a technologie
2.2  ZÁKLADNÍ RYSY VĚDY
2.3  VĚDECKÁ METODA
2.3.1  Ideály vědy: skepticismus, komunikace, reprodukovatelnost.
2.3.2  Základní a aplikovaný výzkum
2.3.3  Je matematika vědou?
2.3.4  Vědecká logika
2.3.5  Standardní model vědecké metody
2.3.6  Potřeba kontroly
2.3.7  Vědecká integrita a etika
2.3.8  Pravda a krása
2.3.9  Pozorování a experiment ve společenských vědách
2.3.10 Věda a zdravý rozum
2.4  TECHNICKÁ TVORBA A TVŮRČÍ MYŠLENÍ
2.5  TECHNOLOGICKÝ POKROK
2.6  TECHNOLOGICKÁ RIZIKA
2.7  ČTYŘI VLNY CIVILIZACE, SPOLEČNOST ZNALOSTÍ
2.8  LITERATURA

Po prostudování této kapitoly budete vědět:


2.8 LITERATURA

[2-1] The New Encyclopaedia Britannica - Propaedia
[2-2] T.A.Easton, Handout on the Scientific Method, http://www.thomas.edu/easton/handout.htm
[2-3] I.N.Sereda, Cesta vynálezce a zlepšovatele k tvůrčímu myšlení, Práce, Praha, 1963
[2-4] T.Muramaki, Creativity and the Next Generation of Japanese-Style Management, in: Creativity and Innovation Management, vol. 3, no.4, December 1994
[2-5] R.Crawford, In the Era of Human Capital, Harper Business, 1991
[2-6] Ausubel J.H., Technical Progress and Climatic Change,  http://phe.rockefeller.edu/tech_prog
[2-7] Jean-Jacques Salomon: Technologický úděl, Filosofia, Praha 1997
[2-8] Jean-Jacques Salomon: Lze ovládat technologická rizika?, Vesmír 77, 427, 1998/8
[2-9] Dussauge, P.: Strategic Technology Management, John Wiley &Sons Ltd, 1992
[2-10] Kuhn, T: Struktura vědeckých revolucí, Academia, Praha, 1997


Shrnutí

V této kapitole jsme uvedli charakteristické rysy vědy a technologie, jejich úlohu v lidském poznání a vývoji společnosti a  jeden z možných způsobů jejich kategorizace. Vysvětlili jsme základní kroky vědecké metody a důležitost vědecké metody pro co největší objektivitu poznání. Popsali jsme postupy používané v technickém tvůrčím procesu. Uvedli jsme některé příklady technologického vývoje a upozornili jsme na technologická rizika. V závěru kapitoly je uveden koncept čtyř civilizačních vln a jsou shrnuty charakteristické rysy těchto civilizačních vln.


Náměty k přemýšlení

A. Možná znáte jiné způsoby klasifikace věd. Pokuste se je porovnat s klasifikací použitou v těchto skriptech. Proč nezařazujeme např. filosofii, právo apod. mezi vědy? Jaký je váš názor na  zařazení telepatie, telekinéze a podobných disciplín do vědy?
B. Analyzujte některý z postupů, který běžně používáte při řešení problémů. jaké jsou jejich společné rysy a rozdíly ve srovnání s vědeckou metodou?
C. Vysvětlete rozdíl mezi indukcí a dedukcí, analýzou a syntézou.
D. Shromážděte údaje o vývoji některé technologie.
E. Co je nejrizikovějších faktorem složitých systémů? Pokuste se zhodnotit rizika některé technologie a popsat způsob, jakým jsou tato rizika omezována. S jakými riziky se v životě setkáváte a jak se proti nim bráníte?
F. Zamyslete se nad konceptem civilizačních vln a promyslete různé dopady společnosti znalostí na váš život (zaměstnání, vzdělávání, volný čas).
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001