zpětdálkapitolakurskatedra

2.1.2  Technika a technologie

Termín „technologie“ bude v těchto skriptech interpretován v tradicích anglosaské a francouzské terminologie. Řecký termín „techné“ původně znamenal schopnost, dovednost nebo znalost řešit určitý problém. A svět technologie má tedy, jak uvádí prof. Tondl v předmluvě k [2-7], své „dimenze znalostní, informační i hodnotové (tj. dimenze odpovídající programové sféře nebo tomu, čemu říkáme ve sféře informačních technologií „software“), své materiální nebo procesní dimenze (odpovídající tomu, čemu říkáme „hardware“), své aplikační, uživatelské a manipulační dimenze (odpovídající tomu, čemu říkáme „orgware“) a neméně důležité dimenze lidské, společenské, kulturní a etické“.

Salomon v [2-7] píše: „Vědění jako znalost a technika jako umění nejsou samozřejmě jedno a totéž. Až do průmyslové revoluce je nemůžeme směšovat; směšují se ostatně tak málo proto, že už od antiky vždy definovaly  dva různé světy, třídy a kultury. Bylo třeba vyčkat do současné epochy, do poloviny 19. století, kdy se věda úmyslně spojila s průmyslem.

Termíny technika, technologie se objevují v osmnáctém století. Předtím byla „technika“ chápána jako dovednost, umění. Ve století, v němž začala průmyslová revoluce, vznikla potřeba rozlišovat mezi uměním a technikami. Umění vychází z individuálních dovedností, které nelze snadno systematizovat a reprodukovat. Techniky jsou naopak výsledkem formalizovaných a přenositelných znalostí a jsou základnou rozvoje všech průmyslových činností. Vývoj jazyka v 18. století tedy odráží základní ekonomické změny. Podobně může obecné užívání slova technologie místo technika, což je spojeno s vědeckým pochopením technického vývoje, odrážet tak zvanou novou průmyslovou revoluci“.

Podle [2-9]:
Technologie není …

O technologii mluvíme … Autor [2-9] navrhuje následující definici technologie: Technologie je proces, který prostřednictvím explicitní nebo implicitní fáze výzkumu a vývoje (aplikací vědeckých znalostí) umožňuje komerční produkci zboží nebo služeb.

V tabulce  2.1 je uvedeno několik ilustrativních příkladů technologií a jejich vazeb k problémům, vědě a technikám.
 
 

Tabulka 2.1 Věda, technologie a průmysl: několik příkladů
Problém, který má být vyřešen  Vědecké obory  Existující techniky  Technologie
Výroba energie při snížené závislosti 
na importu ropy
 · Jaderná fyzika
 · Termodynamika
 · Transformace tepelné energie 
   na elektrickou
 Jaderná energetika
Regulace brzdového systému podle přilnavosti kol k povrchu vozovky  · Hydrodynamika
 · Pružnost a pevnost
 · Konvenční brzdové systémy
 · Analýza dat mikroprocesory
 · Přenos dat prostřednictvím čidel
 Brzdový systém ABS
Okamžité získání pozitivu 
bez zpracování filmu v laboratoři
 · Optika
 · Chemie
 · Miniaturizace
 · Izolace chemikálií 
 Proces Polaroid

Je třeba poznamenat, že i když je technologie, jak jsme ji definovali, rozvíjena explicitním nebo implicitním výzkumně-vývojovým procesem, nemusí být výzkum a vývoj prováděn firmou, která technologii používá. Technologické schopnosti lze koupit nebo prodat a při vytváření konkurenční výhody může firma kombinovat vlastní technologie s technologiemi získanými od externích dodavatelů.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001