zpětdálkapitolakurskatedra

4. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, INTERNET

Rozvojem informačních technologií, jimiž chápeme nástroje, prostředky a techniky, které si člověk vyvinul v oblasti výpočetní techniky, telekomunikací a zpracování informací, se vytvořil technologický potenciál, který svými důsledky a možnostmi začíná zasahovat do mnoha oborů lidské činnosti

Informační technologie jsou a vždy budou nástrojem, který lidé mohou používat k tomu, aby lépe a efektivněji vykonávali to, co považují za potřebné či vhodné vykonat. Kvalitativní změna je v tom, že možnosti tohoto nástroje radikálně mění naše dosavadní představy o tom, co je dosažitelné, „schůdné“ a realizovatelné.

V této kapitole se naučíte: 
4.1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
4.1.1  Úskalí na cestě k informační společnosti
4.1.2  Informace jako produkční faktor
4.1.3  Zdroje informací
4.1.4  Některé důsledky rozdílné úrovně ČR a EU pro ekonomiku a společnost
4.2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY INTERNETU
4.2.1  Historie a současnost Internetu
4.2.2  Komu patří Internet
4.2.3  Kdo řídí Internet
4.2.4  Připojování k Internetu
4.3.  KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNETU
4.3.1  Elektronická pošta
4.3.2  World-Wide Web
4.3.3  Vyhledávání informací
4.4. INTERNET  A TRH
4.5  INTRANET A EXTRANET

LITERATURA:

[4-1] Jiří Peterka: Co uvidíme, až se rozplyne mlha?
[4-2] Jiří Peterka: Internet,  jeho služby a jejich využití
[4-3] Petr Robejšek
[4-4] Jiří Zlatuška - Analýza podmínek pro přechod ČR k informační společnosti

Shrnutí

V této kapitole jsme se věnovali dvěma vzájemně se podmiňujícím a posilujícím jevům - informační společnosti a Internetu. Popsali jsme některá úskalí na cestě vedoucí k informační společnosti - problémy související s uspořádáním a kvalitou informací, s morálkou a etikou, s lidským faktorem, se vzděláním a výzkumem. Dále se zabýváme informacemi jako produkčním faktorem a roli práce a zaměstnanosti v informační společnosti. Uvádíme některé zdroje informací, které pokládáme za užitečné, a upozorňujeme na rizika spojená s pprací s informacemi (i bez nich). V závěru první části kapitoly uvádíme některé důsledky rozdílné úrovně ČR a EU.
V další části kapitoly se zabýváme Internetem, jeho historií i současností. Popisujeme služby, které Internet poskytuje a principy vyhledávání informací.Uvádíme některé údaje o rozšíření a komerčním využití Internetu.
V závěrečné části kapitoly jsou pak stručně uvedeny pojmy intranet a extranet a jejich vztah k Internetu.

Náměty k zamyšlení

A. Jak váš životě ovlivňuje nástup informační společnosti? Jaké přináší výhody a nevýhody? Dokážete se dobře přizpůsobit rychlému tempu změn?
B. Museli jste v praxi řešit některé problémy uvedené v oddíle 4.1?
C. Jak vám informační technologie pomáhají při studiu? S jakými problémy se setkáváte a jaké způsoby jejich řešení navrhujete?
D. Jaká je role informací jako produkčního faktoru?  Jaký je váš postoj k telepráci - dali byste jí přednost před běžným způsobem práce?
E. Jakých služeb Internetu používáte a jak často? Kde jsou podle vašeho názoru slabé stránky Internetu a co očekáváte od jeho rozvoje?
F. Jaké vyhledávací metody znáte a používáte? Pokuste se porovnat efektivitu různých vyhledávačů (např. jako podíl relevantních dokumentů v nabídce).
G. Používáte Internet ke komerčním aplikacím? S jakým úspěchem?
H. Používáte intranet nebo extranet nebo plánujete jejich užívání? V čem vidíte jejich přínos?

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001