zpětdálkapitolakurskatedra

4.3.1 Elektronická pošta

O elektronické poště, jejích možnostech a způsobu fungování již bylo napsáno opravdu velmi mnoho. Již méně se ale zdůrazňuje, proč si elektronická pošta získala tak velkou oblibu, a proč se stává doslova novodobým fenoménem v oblasti mezilidské komunikace.  Důvod je možné spatřovat především v tom, že elektronická pošta funguje na nespřaženém (off-line) principu, a tudíž nevyžaduje současnou přítomnost odesilatele i příjemce. V praxi to znamená, že odesilatel může svou zprávu sestavit tehdy, kdy na to má čas, kdy se na to může soustředit, a stejně tak si i příjemce může přečíst došlou zprávu a zareagovat na ni tehdy, kdy se to hodí zase jemu. Tím se tedy individuální diskuse prostřednictvím elektronické pošty principiálně odlišuje například od telefonního hovoru (a lze ji přirovnat např. ke komunikaci prostřednictvím faxu). Elektronická pošta umožňuje i přenos příloh, včetně netextových příloh.

I když je elektronická pošta svou podstatou prostředkem individuální komunikace, lze ji poměrně jednoduše využít  i pro komunikaci skupinovou, např. jednoduchým rozesláním jednoho a téhož příspěvku současně více adresátům.

Dokonalejším řešením skupinové komunikace jsou tzv. elektronické konference. Účastníci konference, kteří sdílejí zájem o určité téma, se u tzv. správce konference, kterému jsou pak adresovány jednotlivé příspěvky do konference a ty pak správce podle seznamu buďto bez zásahu nebo po výběru a případné úpravě (u tzv. moderovaných konferencí) rozešle všem účastníkům. Správcem přitom může být člověk, který současně může být i moderátorem konference, nebo automaticky pracující program (příslušná konference je pak nemoderovaná).

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001