zpětdálkapitolakurskatedra

4.4. INTERNET  A TRH

V roce 1994 došlo k uvolnění omezení na komerční provoz na do té doby převážně akademické síti Internet, které časově koincidovalo s počátky použití WWW (World Wide Web) jako jednotícího nástroje přístupu k informacím a tvorby nových aplikací a služeb.

Z Internetu se vytváří elektronické tržní prostředí, což je proces, který je usnadňován zejména následujícím:

Vzhledem k decentralizaci Internetu je velmi obtížné odhadnout počet připojených počítačů a uživatelů. Vzhledem k tomu, že se často připojují celé sítě organizací, není už vůbec možné zjistit, kolik uživatelů je připojeno prostřednictvím serveru podniku, školy apod. Údaje uvedené dále v tabulce 4.1 jsou tedy kvalifikovaným odhadem.

Země            celkem1     /100 obyvatel2   /100 počítačů3   /100 administrativních pracovníků4
Německo         994 926     1.22             6.63             6.56
Francie         333 306     0.57             3.79             2.88
V. Británie     987 733     1.71             8.82             8.20
Itálie          243 250     0.42             4.59             3.30
Španělsko       168 913     0.43             4.57             3.66
Rakousko        109 154     1.37             9.10             8.01
Belgie/Lux.      87 923     0.89             5.17             4.34
Dánsko          159 358     3.08             9.96            10.66
Finsko          450 044     8.88            48.39            43.07
Řecko            26 917     0.26             7.69             4.69
Irsko            38 406     1.07             7.39             6.28
Holandsko       381 172     2.47            10.59            12.48
Portugalsko      39 533     0.37             6.59             3.82
Švédsko         319 065     3.66            16.79            17.80
EU            4 339 700     1.17             7.69             6.77
USA          20 653 023     7.84            21.35            22.20
Norsko          286 338     6.61            24.00            34.08
ČR               52 498     0.51             9.55             2.48
Maďarsko         46 082     0.45            10.24             3.48
Polsko           77 594     0.20             5.54             1.05

Tabulka 4.1: Rozšíření počítačů připojených k Internetu (1998)
(Zdroj: ITU, EITO, Network Wizards www.nw.com, ČSÚ)

  1. Počet počítačů zjištěných v dané zemi při průzkumu společnosti Network Wizards v lednu 1998. Je použita nová metodika odhadu počtu, která lépe zohledňuje dynamické adresy a ochranné bariéry. Do počtu uzlů v USA jsou započítány počítače z domén edu, com, gov, mil, org, net a us. Tyto počty jsou z principiálních důvodů pouze aproximací počtu připojených počítačů na území příslušné země.
  2. Počet počítačů napojených na Internet na 100 obyvatel. Vztaženo k počtu obyvatel z roku 1995.
  3. Počet počítačů připojených k Internetu na 100 osobních počítačů instalovaných v zemi. Použité počty osobních počítačů se vztahují k roku 1996 (nebo 1995).
  4. Počet počítačů napojených na Internet na 100 pracovníků v administrativě a službách.
Na obrázku 4.2 je uveden celkový počet domácností, které vlastní počítač a počet těch, které jsou připojeny k Internetu linkami různé kapacity.

Obr. 4.2:  Počet domácností s počítačem a domácností připojených k Internetu.

Pro rozšíření Internetu je důležitá cena připojení. Konkurenční prostředí v základních telekomunikacích ovlivňuje jejich cenu a zprostředkovaně i cenu připojení na Internet. Monopolní prostředí zvedá typickou cenu připojení na dvojnásobek a výsledné užití Internetu klesá na pětinu (u České republiky lze cenu ročního připojení v roce 1995 odhadnout na 600-800 ECU). Nepříznivě je ovlivněna i možnost využívání sofistikovanějších služeb a nástrojů, protože služby přesahující běžnou elektronickou poštu mohou být příliš drahé a příliš časově náročné.
 
 
 

Roční cena připojení jednoho počítače k Internetu (ECU) 

Průměrný počet počítačů připojených počítačů na Internet na 100 obyvatel
Země OECD s konkurencí 
v telekomunikační infrastruktuře
  450 
 1.5
Země OECD bez konkurence 
v telekomunikační infrastruktuře
 1000
0.3

Tabulka 4.2 Vliv konkurence v infrastruktuře na cenu připojení k Internetu a hustotu připojených počítačů v roce 1995
(Zdroj: OECD, Internet Access Pricing, OECD/EC/COMTEC Workshop, Dublin, červen 1996)
1. Cena za 20 hodin připojení měsíčně přes komutovanou linku; přepočet kursů na základě parity kupní síly.
2. Průměrná hustota připojených počítačů z roku 1995.

Elektronický obchod přes Internet je teprve v počátcích a jakékoli předpovědi jsou nutně zatíženy chybami z malé znalosti skutečných vývojových změn. Studie WTO z roku 1998 uvádí výsledky předpovědí elektronického obchodu, které předpovídají během pěti let faktor zvýšení objemu obchodu pomocí WWW mezi 40 a 120násobkem, zpráva OECD věnovaná měření elektronického obchodu (OECD-GD(97)185) hovoří o růstu přes 200 % ročně.
 

1996 (mld. ECU)  2001 (mld. ECU)
ActivMedia
1.9
 233
 IDC
 2.0
163
  Forrester Research (1997/2002, pouze USA)
 5.9
242

Tabulka 4.3: Hodnota světového obchodu prováděného přes WWW podle tří výzkumných organizací pro rok 1996 a odhad pro 2001
(Zdroj: WTO Special Report on Electronic Commerce, 1998)
Odhad společnosti Forrester Research pro rok 2002 odpovídá 2.3 % podílu obchodu přes Internet na celkovém objemu obchodu v USA.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001