zpětdálkapitolakurskatedra

5. TECHNICKÉ SYSTÉMY.


Obsahem této kapitoly je obecný pohled na výrobní podnik, který umožňuje najít obecné zákonitosti bez ohledu na to, jakou konkrétní výrobou se podnik  zabývá. Toto zobecnění nám poskytuje systémový přístup k tomuto problému. Budeme si všímat technických systémů, jejich struktury a vlastností a technických procesů.

Při studiu této kapitoly se naučíte:

 • základům teorie obecných a technických systémů,
 • základní pojmy teorie systémů
 • co je to technický proces, jaké jsou jeho základní prvky a jaké jsou vazby mezi těmito prvky,
 • jaké operace se provádějí v technických systémech,
 • co je to model technického procesu a jak se tento model používá,
 • co je to technický systém, jaké jsou vlastnosti a znaky technických systémů,
 • jaké jsou struktury technických systémů a jak můžeme tyto systémy klasifikovat.
 • 5.1 TEORIE OBECNÝCH A TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ
  5.2 ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE SYSTÉMŮ
  5.3 TECHNICKÉ PROCESY
  5.4 TECHNICKÉ SYSTÉMY
  5.4.1 Vlastnosti a znaky technických systémů
  5.4.2 Struktury technických systémů
  5.4.3 Klasifikace technických systémů


  LITERATURA
  [5-1] Jiří Skalický, Zdeněk Vostracký: Projektový management, skripta ZČU, Plzeň, 1997
   

  Shrnutí

  V této kapitole se věnujemei technickým systémům a zčásti teorii systémů obecných. Je kladen důraz na systémový přístup k řešení složitých problémů. Systémový přístup se skládá z části analytické a části syntetické.

  Dále se kapitola zabývá výrobou, která je pojímána jako transformační proces některých vstupů na výstupy za pomoci řídícího, technologického a informačního subsystému. Technický systém se rozkládá na jednotlivé prvky, které jsou spolu spojeny určitými vztahy. Po rozboru technického systému můžeme vytvořit jeho model a určit algoritmy jeho řízení.

  Důležité jsou vlastnosti technického systému jako výrobku, které musí yaručit jeho konkurenceschopnost. Tyto vlastnosti se váží k jednotlivým fázím životního cyklu. V předvýrobní fázi se určuje jeho funkce a kvalita, ve výrobní fázi jeho cena, pro fázi prodeje a distribuce je důležitá dodací lhůta, pro provoz je důležitá také kvalita a spolehlivost a pro poslední fázi, tj. likvidace, se sleduje demontovatelnost a recyklace.

  V další části kapitoly jsme se seznámili se strukturami technických systémů a jejich klasifikací
   

  Náměty k zamyšlení


  zpětdálkapitolakurskatedra


  Správce stránky: Jiří Vacek
  Poslední změna: 16.7.2001