zpětdálkapitolakurskatedra


5.4 TECHNICKÉ SYSTÉMY

Technický systém je souhrnný pojem, kterým jsou označovány různé technické objekty a zařízení. Např. výrobní stroje, dopravní prostředky, transformátory, televizní vysílače, budovy s výtahy a klimatizací, železniční tratě, přehrady aj. Ve smyslu obecné definice pojmu systém, je možné technický systém představit jako množinu technických prvků modulů známých funkčních vlastností, které jsou navzájem propojeny hmotovými, energetickými a informačními toky a jejichž souborné působení na okolí má charakter technických vlivů. Integrální součástí technického systému je systém řízení jeho působení na okolí, tedy systém řízení technického procesu, který technický objekt (systém) zabezpečuje. To odpovídá realitě. Technický systém je většinou vytvářen jako komplexní celek, t.zn. včetně prvků, které zabezpečují řízení jeho funkcí.

Technický systém produkuje soubor vlivů, působících na transformační proces, v jehož průběhu dochází k přeměně hmot, energií a informací - ke změně stavu vstupního operandu na výstupní.

Technický systém a technický proces jsou dva dialekticky související podoby transformačního procesu z obr. 5.1, když technický systém svými vlastnostmi určuje technologii (průběh) technického procesu a naopak zabezpečení vhodného průběhu (technologie) technického procesu je vázáno na existenci určitého technického systému s požadovanými funkčními vlastnostmi. Přechod od představy technického procesu k představě jeho realizačního prostředí v podobě technického systému, je v prvním přiblížení realizován tak, že

a. jsou vyhledány technické systémy (existující) známých funkčních vlastností a jsou přiřazeny k určeným operacím technického procesu;
b. pro zbývající operace, pro které neexistuje vhodný operátor (technický systém), je realizační prostředí představeno jako „černá schránka“ (black-box) se známým výstupem - souborem potřebných vlivů na transformaci operandu.
Technické systémy jsou zdrojem potřebných účinků (souboru vlivů), které provádějí požadovanou změnu stavu operandu při jeho průchodu technickým procesem. Tyto potřebné - pracovní účinky jsou doprovázeny vnitřními účinky pomocnými, pohonnými a řídícími, představujícími efekt dílčích funkcí technického systému, bez kterého by nemohly být realizovány jeho funkce hlavní. T.j. funkce prováděné komponenty transformačních zařízení, jejichž výstupní podobou je soubor vlivů na průběh operací technického procesu. Hlavní funkce technického systému je pak předmětem projekčního řešení technického objektu či zařízení v pojetí představovaného jako systémová úloha. Řešení systémové úlohy je komplexní pouze tehdy, jsou-li do struktury organizačních vazeb mezi prvky systému zakomponovány i vazby vznikající jako produkt jeho funkcí dílčích.
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001