zpětdálkapitolakurskatedra

5.4.1 Vlastnosti a znaky technických systémů

Vlastnosti technického systému jsou určující pro typ, formu a způsob jeho účinku na průběh technického procesu. Již vymezení pojmu technický systém jako množiny vzájemné provázaných technických prvků, které se v jednom celku projevují určitou reakcí (efekty) vůči svému okolí tvořící odezvu na působení vstupních stimulů, vytváří předpoklady pro to, aby obecné vlastnosti technického systému (t.j. vlastnosti společné jakýmkoli technickým objektům a zařízením) byly posuzovány jako systémové vlastnosti při použití systémového přístupu k analýze různých technických systémů.

Zároveň je nutno mít na mysli skutečnost, že každý technický systém je zároveň výrobkem a jeho vlastnosti musí přispívat k žádané konkurenceschopnosti technického systému na trhu! Hlavním rysem každého systému je jeho celistvost při zabezpečování určitých funkcí ve vztahu ke svému okolí. Funkce technického systému se pak projevují jako účinky na určitý technický proces. Při respektování představy o fungování systému představují projevy jeho chování vnější vlastnosti, které musí být v případě technického systému (výrobku) sledovány v celém průběhu jeho životního cyklu.

První skupina vnějších vlastností technického systému vyplývá z hodnocení jeho hlavní funkce resp. funkcí při hledání odpovědí na otázky typu

Vlastnosti hlavní funkce technického systému jsou rozhodující pro dosažení požadované kvality výrobku, jednoho ze tří hlavních faktorů jeho konkurenceschopnosti. O těchto vlastnostech technického systému se rozhoduje již v první fázi jeho životního cyklu - ve fázi projektového řešení a vlastnosti z této skupiny jsou představovány funkčními parametry jako výkon zařízení, hmotnost objektu, rychlost a velikost jeho účinků a pod. Dalšími z této skupiny vlastností jsou stupeň automatizace výkonu jeho funkcí a předpoklady opravitelnosti výrobku - technického systému - při případných poruchách či selhání jeho hlavní. funkce. Pro kvalitu fungování technického systému je také důležité, jak jsou při koncipování jeho projektového řešení zohledněny nároky platných legislativních norem a předpisů z oblasti technického práva. Do souboru vlastností, určujících kvalitu technického systému, patří i jeho estetický vzhled (jak se líbí potenciálním uživatelům?).
Druhá skupina vnějších vlastností technického systému se váže ke druhé fázi jeho životního cyklu - k fázi výroby. Vlastnosti získané v této fázi rozhodujícím způsobem ovlivňují druhý faktor konkurenceschopnosti výrobku, jeho cenu. Podstatnými jsou z tohoto hlediska dvě vlastnosti: vyrobitelnost systému a výše výrobních nákladů. Vyrobitelnost je základním předpokladem převodu projektové představy o technickém systému do reality jeho existence, t.zn. pro zhmotnění této představy. Funkční vlastnosti systému proto musí být koncipovány tak, aby jejich zdroje bylo možné vytvořit na disponibilních výrobně-technologických zařízeních výrobce příp. je získat od vhodných dodavatelů. Výrobní náklady představují universální finanční měřítko pro zhodnocení úsilí, které musí výrobní organizace na vznik technického systému vynaložit. A tím je vlastně získána i odpověď na otázku, do jaké míry bude produkce tohoto technického systému pro výrobce výhodná při ceně určené ve vztahu k poptávce zákazníků po tomto výrobku.

Třetí skupina vnějších vlastností technického systému se vztahuje k další fázi jeho životního cyklu - fázi odbytu. V této souvislosti je technický systém posuzován z hlediska možností jeho distribuce odběratelům. Posuzují se možnosti jeho balení, přepravy, skladování i schopnost výrobce zabezpečit jeho dodávku v souladu s pokyny a přáními zákazníka. Vlastnosti z této skupiny ovlivňují třetí ze základních faktorů konkurenceschopnosti výrobku, jeho dodací lhůty.

Čtvrtá skupina vnějších vlastností technického systému charakterizuje předposlední fázi jeho životního cyklu - fázi provozu. Spolu s vlastnostmi z první skupiny rozhodují i vlastnosti čtvrté skupiny o kvalitě technického systému. Mezi rozhodující provozní vlastnosti systému patří jeho spolehlivost, bezpečnost i doba životnosti, t.j. rychlost jeho fyzického opotřebení a morálního zastarání. Ve vztahu ke kvalitě obsluhy technického systému mají podstatný význam jeho ergonomické vlastnosti, jejichž vhodná volba umožňuje snadnou obsluhu systému. Zanedbatelnou vlastností není ani ekologičnost provozu technického systému. A pro uživatele je jedním z rozhodujících měřítek kvality výrobku hospodárnost provozu technického systému, což je další významná vlastnost z této skupiny, do které patří i vlastnosti fungování opravárenského servisu výrobce a disponibilita náhradních dílů.

Pátou skupinu vnějších vlastností technického systému tvoří ty, které souvisí s poslední fázi jeho životního cyklu, s fází likvidace. Také tyto vlastnosti přispívají k vytváření kvality výrobku - hlavního faktoru jeho konkurenceschopnosti. Do této skupiny je zařazována demontovatelnost výrobku, možnost repase některých jeho částí a schopnost recyklace některých z jeho komponentů v dalších výrobních cyklech při produkci nových výrobků (i zcela odlišné kategorie).

Tyto citované vnější vlastnosti výrobku - technického systému - jsou podmíněny hodnotami, parametry a znaky jeho vnitřních vlastností, označovaných často také jako vlastnosti konstrukční. Při hodnocení vnitřních vlastností se uplatňují čtyři základní aspekty: komponentní, strukturní, funkční a integrační systémového přístupu. Vnitřní vlastnosti systému jsou určovány procesními a relačními vlastnostmi jeho komponentů, parametry struktury jejich organizačního uspořádání (hmotovými, energetickými a informačními vazbami mezi moduly technického systému), způsoby řízení vývoje procesních vlastností jednotlivých modulů i průběhu vazeb mezi nimi při respektování kauzality vlivu vnitřních vlastností technického systému na dynamiku jeho chování projevující se ve změnách jeho vlastností vnějších. Na obr. 5.5 je schematicky naznačeno, že vnitřní (konstrukční) vlastnosti technického systému představují svého druhu „výplň“, díky které se tento systém může vůči svému okolí projevovat požadovanými znaky svého chování.

Obr. 5.5  Vnější a vnitřní vlastnosti technického systému

Pro každého technického manažera je důležité uvědomit si skutečnost, že všechny očekávané vlastnosti nějakého technického systému (výrobku!) - nejen jeho účinky, ale celý komplex vnějších vlastností přispívajících k jeho konkurenceschopnosti - jsou závislé pouze na jedné třídě vlastností, na konstrukčních vlastnostech technického systému.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001