zpětdálkapitolakurskatedra

5.4.3 Klasifikace technických systémů

Vznik nového technického systému je většinou výsledkem určitého inovačního procesu, jádrem jehož realizace je projektové řešení systému. Vytvoření nového technického systému je tak iniciováno výsledky činností pracovníků výrobní organizace, které jsou ovlivňovány působením jejího technického managementu. Ať už jsou zdroje podnětů pro vznik inovace jakékoliv, východiskem pro zahájení projektového řešení technického systému jsou výsledky činností útvarů vědeckotechnického, ve kterých jsou zohledněny požadavky na zabezpečení vnějších vlastností systému, které představují podněty pro vznik takových vnitřních vlastností systému, jejichž působením je zabezpečena konkurenceschopnost výrobku v průběhu celého jeho životního cyklu. Postavení projektového řešení v procesu vzniku nového technického systému zachycuje schéma z obr. 5.7, na kterém jsou zachyceny informační vazby mezi činnostmi tvořícími součást hodnotového řetězce výrobní organizace.
 
 

Obr. 5.7 Schéma informačních vazeb mezi činnostmi výrobní organizace při vzniku nového technického systému

Ne vždy je nutno celý technický systém (zejména v nejvyšších stupních jeho komplexnosti) vytvářet nově, jako výsledek originálního projektového řešení. Pro zabezpečení nových technických procesů lze často použít už existující, resp. vyráběné technické systémy anebo alespoň jejich části (nižších stupňů komplexnosti) pro účely přizpůsobení existujících systémů (vzorů) novým požadavkům. Většinou jako výsledek procesů průběžné inovace.
Klasifikace technických systémů vychází z těchto jejich hlavních znaků, kdy zvolené členění je realizováno podle:

  1. Typu - systémem realizovaných funkcí lze technické systémy označovat jako dopravní, zdvihací, obráběcí, výpočetní, nosné (statické), skladovací a pod.
  2. Principu realizace hlavní a dílčích funkcí systému lze technické systémy rozčlenit do skupin: mechanické, hydraulické, pneumatické, elektrické, elektronické, tepelné, chemické atp.
  3. Typu operandu technického procesu se tyto systémy člení na systémy pro transformaci hmot, energií anebo informací.
  4. Způsobů technologie výroby lze technické systémy (na nejnižším stupni jejich komplexnosti) rozčlenit do skupin vyráběných kováním, lisováním, sléváním, svařováním, obráběním aj.
Další klasifikační hlediska je možné uplatnit při posuzování standardizace částí systému, při hodnocení výše provozních i výrobních nákladů, při sledování podmínek, ve kterých jsou (resp. budou) provozovány (např. provoz v tropickém klimatu) atd.

Prováděná klasifikace technických systémů není samoúčelná. Jejím smyslem je, jak již bylo uvedeno, zjednodušit rozhodovací procesy technického managementu doprovázející vznik i výrobu technických systémů různých kategorií při hledání odpovědí na otázky, jejichž typ je uveden v následující tabulce.

Zavedená klasifikace technických systémů umožňuje pro jejich jednotlivé kategorie vyhledat zajímavé vztahy mezi vybranými klasifikačními znaky a mezi vzájemným ovlivňováním vnitřních a vnějších vlastností technických systémů při dosahování potřebné úrovně konkurenceschopnosti výrobků z různých oborů či kategorií. To umožňuje technickému manažerovi zvolit vhodné metody a postupy, především při návrhu plánu a organizace technických činností, které musí být vykonány pro účely vzniku nového technického systému. Přístupy technického managementu k plnění své role při realizaci inovačních procesů, které se opírají o využívání právě vyložených zásad teorie technických systémů, však mohou být účinné pouze tehdy, jsou-li spolu s těmito zásadami respektovány také zásady metodologie inženýrské práce.
 
 

Klasifikační znak nebo vlastnost Otázka
Typ funkce Jakou hlavní funkci technický systém zabezpečuje? Z jakých dílčích funkcí je vytvořena?
Princip realizace funkce Jak jsou prováděny dílčí funkce systému? Jaké provozní a výkonové parametry musí dosahovat? Jak jsou provázány s dalšími dílčími funkcemi systému?
Typ operandu Jaká je technologie operací technického procesu? Jaké provozní podmínky ovlivňují úlohu systému v technickém procesu?
Provozní vlastnosti Jaké požadavky jsou kladeny na fungování systému? Jaká je požadovaná bezpečnost provozu, spolehlivost provozu? Do jaké míry musí být systém opravitelný?
Ergonomické vlastnosti  Jaké požadavky klade systém na kvalifikaci, schopnosti a dovednosti obsluhy?
Estetické vlastnosti Jaký materiál musí být použit, jaký tvar má systém mít a jaké barvy musí být použity, aby působil jako celek harmonicky?
Manipulační vlastnosti Lze systém vhodné zabalit? Jak snadno je dopravitelný a skladovatelný?
Způsob výroby Je systém po částech vyrobitelný a smontovatelný v podmínkách disponibilních výrobně - technologických zařízení?
Kvalita Bude systém provozuschopný v celém životním cyklu? Lze splnit normy jakosti?
Dodací lhůta Kdy lze systém dodat? V jakém množství a při jaké úrovni servisu?
Technicko-právní podmínky Vyhovuje systém požadavkům platných technických norem? Neporušuje jeho řešení patentovou ochranu? Jsou výrobní podmínky v souladu s pracovními smlouvami?
Ekonomika výroby Jaká je očekávaná výše výrobních nákladů? Je zaručen odbyt a za jakou cenu? Bude výroba dostatečně efektivní?

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001