zpětdálkapitolakurskatedra

7.1.2 Udržitelný rozvoj

Koncepce trvale udržitelného rozvoje (angl. sustainable development) byla formulována  ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, zpracované kolektivem odborníků pod vedením Gro Harlem Bundtlandové pro názvem „Naše společná budoucnost“ [7-5, str. 20] následovně:
„Lidstvo je schopno učinit svůj rozvoj trvale udržitelným, - může zajišťovat své potřeby, aniž tím omezí možnosti příštích generací uspokojovat jejich budoucí potřeby. Koncepce trvale udržitelného rozvoje zahrnuje určitá omezení. Tato omezení však nejsou absolutní, ale jsou dána současným stavem techniky a vztahem lidské společnosti k přírodním zdrojům a ke schopnostem biosféry vypořádávat se s vlivy lidských činností. Technika  a organizace společnosti se však mohou přizpůsobovat a zdokonalovat tak, že otevřou cestu k nové epoše hospodářského růstu. Komise věří, že všeobecná chudoba nebude již nevyhnutelná. Chudoba není pouze zlem sama o sobě. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje, aby byly zajištěny základní potřeby všech lidí, aby všichni dostali možnost naplnit své tužby po lepším životě. Svět, který trpí chronickou chudobou, bude vždy náchylný k ekologickým nebo jiným katastrofám.

Uspokojování základních potřeb nevyžaduje pouze to, aby národy, z nichž většina žije v chudobě, vstoupily do nové éry hospodářského růstu, ale také to, aby rovněž chudé národy dostaly odpovídající podíl na zdrojích a mohly se tak o svůj rozvoj trvale starat. K dosažení takové rovnosti by měly napomáhat politické systémy zajišťující jak účinnou účast občanů na rozhodovacích procesech, tak i větší demokracii v mezinárodních jednáních.
Pro trvale udržitelný globální rozvoj je nezbytné, aby ti bohatší přijali životní styl odpovídající ekologickým možnostem planety - například možnostem výroby a spotřeby energie. Rychle rostoucí počet obyvatelstva na světě může také zesílit tlak na přírodní zdroje a zpomalit růst životní úrovně. Předpokladem pro trvale udržitelný rozvoj je proto soulad mezi počtem a růstem světové populace na jedné straně a měnícím se produktivním potenciálem ekosystému Země na straně druhé.

Trvale udržitelný rozvoj není ovšem neměnným stavem harmonie, nýbrž procesem změn, v němž se využívání zdrojů, orientace investičního a technického rozvoje, jakož i vývoj institucionálních struktur uvádějí v soulad se současnými i budoucími potřebami. Nepředstíráme, že takovýto postup je snadný nebo přímočarý. Bude zapotřebí přistoupit i k bolestným rozhodnutím. Trvale udržitelný rozvoj se neobejde bez politické vůle.“

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001