zpětdálkapitolakurskatedra


SVT - Společnost, věda a technologie

OBSAH


1. ÚVOD
1.1 ÚČEL A CÍL PŘEDMĚTU
1.2 ORGANIZACE SKRIPT
2. ZÁKLADNÍ POJMY
2.1 SYSTEMATIKA LIDSKÉHO POZNÁNÍ
2.1.1  Vědecké obory
2.1.2  Technika a technologie
2.2 ZÁKLADNÍ RYSY VĚDY
2.3 VĚDECKÁ METODA.
2.3.1  Ideály vědy: skepticismus, komunikace, reprodukovatelnost
2.3.2  Základní a aplikovaný výzkum
2.3.3  Je matematika vědou?
2.3.4  Vědecká logika
2.3.5  Standardní model vědecké metody
2.3.6  Potřeba kontroly
2.3.7  Vědecká integrita a etika
2.3.8  Pravda a krása
2.3.9  Pozorování a experiment ve společenských vědách
2.3.10 Věda a zdravý rozum
2.4 TECHNICKÁ TVORBA A TVŮRČÍ MYŠLENÍ
2.5  TECHNOLOGICKÝ POKROK
2.6 TECHNOLOGICKÁ RIZIKA
2.7 ČTYŘI VLNY CIVILIZACE, SPOLEČNOST ZNALOSTÍ
2.8 LITERATURA
3. APLIKACE VĚDY A TECHNIKY
3.1 GPS
3.2 TELEKOMUNIKACE
3.3 HYPERAUTO
3.4 GENOVÉ TECHNIKY
3.5 KRYPTOGRAFIE
3.6 VLIV SPOLEČNOSTI NA VĚDECKÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ
3.7 LITERATURA
4. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, INTERNET
4.1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
4.1.1 Úskalí na cestě k informační společnosti
4.1.2 Informace jako produkční faktor
4.1.3 Zdroje informací
4.1.4 Některé důsledky rozdílné úrovně ČR a EU pro ekonomiku a společnost
4.2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY INTERNETU
4.2.1  Historie a současnost Internetu
4.2.2 Komu patří Internet
4.2.3 Kdo řídí Internet
4.2.4 Připojování k Internetu
4.3.  KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNETU
4.3.1 Elektronická pošta
4.3.2  World-Wide Web
4.3.3 Vyhledávání informací
4.4. INTERNET  A TRH
4.5 INTRANET A EXTRANET
4.6. LITERATURA
5. TECHNICKÉ SYSTÉMY.
5.1 TEORIE OBECNÝCH A TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ
5.2 ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE SYSTÉMŮ
5.3 TECHNICKÉ PROCESY
5.4 TECHNICKÉ SYSTÉMY
5.4.1 Vlastnosti a znaky technických systémů
5.4.2 Struktury technických systémů
5.4.3 Klasifikace technických systémů
5.5 LITERATURA
6. VÝZKUM A VÝVOJ
6.1 ÚVOD A DEFINICE
6.2 HISTORIE A VÝZNAM
6.3 TYPY LABORATOŘÍ
6.3.1 Firemní laboratoře
6.3.2 Vládní laboratoře
6.3.3 Nezávislé laboratoře
6.3.4 Výzkumná sdružení
6.3.5 Univerzitní laboratoře
6.4 ÚLOHA VLÁDY
6.5 ŘÍZENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ
6.6 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A METODY PLÁNOVÁNÍ
6.6.1 Hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků
6.6.2 PERT a CPM
6.7 LITERATURA
7. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
7.1 MEZE RŮSTU, UDRŽITELNÝ ROZVOJ
7.1.1 Římský klub
7.1.2 Udržitelný rozvoj
7.2 ENERGETIKA A EKONOMICKÝ ROZVOJ
7.4 ZDROJE ENERGIE: FOSILNÍ PALIVA, JADERNÁ ENERGETIKA, ALTERNATIVNÍ ZDROJE
7.5 POKROČILÉ TECHNOLOGIE PRO STABILIZACI GLOBÁLNÍHO KLIMATU
DOPORUČENÁ A ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 17.11.2003