zpětdálkapitolakurskatedra

ÚVOD

Věda znamená učit se a znát. Technologie znamená umět dělat. Společně patří mezi největší síly, formující moderní život, a dávají lidem ohromné možnosti ke splňování jejich potřeb a k přetváření světa. Otvírají před námi spoustu cest.

Některé z těchto cest jsou pro nás překvapivé, protože nové možnosti umožňují klást otázky, které dříve neměly smysl (pomysleme na to, že lékařská technologie dnes umožňuje, aby člověk „přežíval“ s pomocí strojů dlouho poté, co jeho mozek přestal fungovat; je takový člověk skutečně živý?). Nové možnosti mohou tedy změnit staré hodnoty. Se změnou hodnot se mění způsob života,  zvyky, tradice, pohled na svět. Pro některé lidi věda a technologie podvrací základy světa.

Většina vědců a techniků, možná naneštěstí, neztrácí mnoho času přemýšlením o důsledcích své práce. Nechávají to na jiných - filosofech, eticích, politicích, kazatelích, novinářích a spisovatelích science fiction. Stále více vědců a techniků si však uvědomuje, že i oni jsou zodpovědni za to, jak bude výsledků jejich práce využito.

Objem vědeckých znalostí, měřený počtem článků, nových časopisů a počtem profesionálních vědců, se zdvojnásobuje každých deset až patnáct let. Budoucnost - pokud připustíme, že ji lidstvo má - je stále více v rukou vědecky vzdělaných lidí, těch, kteří alespoň vědí, o čem je řeč.

Při vstupu do 21. století je pro vás, studenty, důležité, abyste pochopili, jak se věda, technologie a společnost  navzájem ovlivňují.

Neobejdete se bez informací o tom, co je věda a technologie a o tom, co věda a technologie může a co nemůže. A to nejen proto, že jako jednotlivci budete každý den ovlivňováni produkty vědy a technologie, ale i proto, že se od vás jako občanů bude očekávat, že budete hledat odpovědi na různé otázky týkající se např. změn ve zdravotní péči, rozšíření a použití informačních a telekomunikačních technologií, pokroků biotechnologií, výroby a distribuce energií, aplikací nových materiálů, řešení ekologických problémů, problémů dopravy a obrany, ekonomické konkurenceschopnosti. A pokud budete zastávat manažerská místa v podnicích nebo ve veřejné správě, budete spolurozhodovat o zavádění vědeckých a technických poznatků, přidělování finančních zdrojů na vědecké a technické projekty nebo se budete podílet na organizování vědy a techniky.

V každém případě by studenti netechnických oborů měli být schopni komunikovat s vědci a techniky a porozumět způsobu, jakým vědci a technici uvažují a jazyku, kterým hovoří. Stejně tak je důležité pro studenty technických oborů, aby porozuměli základům společenských věd a humanitních oborů.

V kursu „Společnost, věda a technologie“ bychom vás rádi seznámili se základními pojmy a postupy, s kterými věda a technologie pracují, s aplikacemi vědy a techniky, s výhodami a problémy, které nám přinášejí.

ORGANIZACE SKRIPT

Skripta vznikla na základě zkušeností s několika běhy kursu denního i distančního studia. Každý z autorů zpracoval příslušné téma na základě svých znalostí, zkušeností, preferencí. Můžete (a dokonce byste měli mít) na řadu probíraných témat jiné názory. Snažte se využít kursu k diskusím o svých názorech, pokuste se je hájit. Jen diskusí se naučíte argumentovat, hájit své názory, ale i vnímat a hodnotit názory jiných lidí.

Studijní materiály si nedělají nárok na originalitu ani úplnost. Na konci každé kapitoly je uveden seznam literatury použitý při zpracování této kapitoly a každý i každá z vás máte možnost se seznámit s původními zdroji. Některé obrázky byly převzaty z Internetu; kvalita některých z nich se snížila (ztráta barev a pod.), za což se čtenářům omlouváme. Považujeme za zbytečné omlouvat se za anglické popisky v obrázcích - znalost angličtiny pokládáme u dnešního vysokoškoláka za samozřejmou (někde v textu uvádíme anglické termíny odpovídající českým, což by vám mohlo usnadnit studium další literatury).

Každá kapitola začíná přehledem toho, čemu byste se při jejím studiu měli naučit. Tento přehled vás má upozornit na nejdůležitější témata, které se v příslušné kapitole probírají. Na konci kapitoly je pak uveden stručný přehled a některé náměty k zamyšlení.

Obrázky, tabulky a literatura jsou číslovány v každé kapitole odděleně, a to tak, že první číslice je číslem kapitoly a za ní následuje číslo objektu v kapitole.

V závěru skript jsou uvedeny některé pokyny pro studenty distančního studia. Seznam doporučené a rozšiřující literatury upozorňuje na publikace, které se vztahují k tématům kurzu. Tyto zdroje dále rozvíjejí témata kurzu, přinášejí různé pohledy a studenti z nich mohou vycházet při zpracování konzultačních otázek nebo semestrálních prací, přičemž by k nim měli přistupovat kriticky a snažit se vytvořit si vlastní názor na věc.

Doplňkem skript je sborník vybraných textů, který obsahuje články o historii vědy a technologie a řadu dalších článků a citátů vztahujících se k tématům kurzu. Sborník je, stejně jako tato skripta  a další texty a informace pro studenty, umístěn na virtuálním serveru Katedry inovací a projektů

http://www.kip.zcu.cz/

Protože informace budou průběžně aktualizovány, doporučujeme všem, kteří mají přístup k Internetu, aby se na tyto stránky občas podívali.

Studentům, kteří mají přístup k Internetu, doporučujeme,  aby se ho pokusili využít jako bohatého zdroje informací ke všem tématům kurzu. Některé zajímavé adresy uvádíme přímo v textu.

Autoři skript přivítají upozornění na chyby, připomínky ke zpracování skript i k celému kurzu a náměty na možná zlepšení. Za veškerou zpětnou vazbu předem děkujeme.

V Plzni 28. srpna 1998

Jiří Vacek (kap. 1, 2, 3, 4, 6, 7)

Jiří Skalický (kap. 5)

Zdeněk Vostracký (kap. 1,2)

Jaroslav Potměšil (kap. 4)

Od posluchačů se nevyžadují žádné speciální předběžné znalosti.

Semestrální práce, kterou studenti zpracovávají v malých skupinách, jsou zaměřeny na rozbor vybraného tématu. Součástí práce je zhodnocení práce ve skupině (vztahy, přednosti a problémy skupinové práce, jak se projevily při práci na projektu).

Přivítáme připomínky všech studentů i ostatních čtenářů studijních textů k jejich obsahu i způsobu zpracování, podněty k modifikaci obsahu i rozsahu kursu.

Připomínky a podněty můžete zasílat na adresu vacekj@kip.zcu.cz

Na www stránkách jsou používány následující navigační symboly:
 
 

zpět přechod na předchozí kapitolu, podkapitolu
dál přechod na předchozí kapitolu, podkapitolu
kapitola skok na začátek kapitoly
kurs skok na obsah kursu
katedra skok na úvodní stránku katedry

A nyní už můžete začít studovat - podívejte se na obsah.
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 22.9.2003